Børsen Gazellepris

Bang Nielsen har flere gange vundet Børsen Gazelle Pris – i årene 2005 og 2006. Vi er stolte af disse priser, som på daværende tidspunkt var bevis og resultat af en bevidst vækststrategi i et voksende marked. Sidenhen har Bang Nielsen sigtet strategisk efter andre værdier, hvorfor et isoleret vækstmål ikke har været det primære.
Læs nedenfor de konkrete udvælgelseskriterier!

gazelle_497x383 (1)

1. Datagrundlag og metode
Allerede første gang undersøgelsen blev præsenteret i 1995 var der stor interesse for de hurtigst voksende virksomheder i Danmark. Siden har vi set en stadig stigende interesse for gazellerne og det har blandt andet betydet, at begrebet nu indgår som en del af det danske sprog. Formålet med undersøgelsen er at identificere de hurtigst voksende virksomheder i Danmark målt på omsætning, eller hvis det ikke er opgivet, på bruttoresultat.

1.1 Dataleverandør
Udgangspunktet er alle momsregistrerede virksomheder i Danmark. Udgangspunktet for undersøgelsen er Soliditets database med mere end 630.000 momsregistrerede virksomheder i Danmark. I undersøgelsen indgår kun aktive virksomheder, dvs. virksomheder hvor den forretningsmæssige aktivitet afviger fra passiv pengeanbringelse og hvor virksomheden ikke er i hvile.

Soliditet
Soliditet er Nordens største udbyder af kredit- og forretningsinformation på erhverv og privatpersoner. Informationen bruges til kreditvurdering, risikostyring samt til salgs- og marketingtiltag. Soliditet hjælper virksomheder med at finde nye kunder og med at analysere de eksisterende. For dig betyder det flere handler og færre tab.

1.2 Metode
A/S og ApS’er er med i undersøgelsen.
I undersøgelsen indgår kun A/S og ApS’er. Eneste undtagelse er pengeinstitutter, som deltager uanset virksomhedsform. Enkeltmandsvirksomheder er også en interessant gruppe men på grund af manglende regnskabsdata indgår de ikke i undersøgelsen.

Væksten måles ud fra omsætning – opgives dette ikke benyttes bruttoresultatet
Kun ca. 20 procent af de danske virksomheder opgiver deres omsætning i regnskabet. Vi har derfor valgt at måle væksten ud fra omsætningen, hvis den er offentliggjort, og hvis ikke anvendes væksten i bruttoresultatet. Når væksten måles med udgangspunkt i omsætningen er kravet, at omsætningen i det første år skal være mindst 1 mio. kroner, og tilsvarende skal bruttoresultatet i det første år være større end en halv mio. kroner, hvis væksten er målt ud fra bruttoresultatet.

Skæve regnskabsår frasorteres
Virksomheder, der indgår i undersøgelsen, skal som minimum have offentliggjort mindst fire årsregnskaber. Regnskaber, hvor det første regnskabsår er kortere end 12 måneder, eller hvor det seneste regnskabsår er længere end 12 måneder, frasorteres.

Virksomheder i særlige brancher frasorteres
Inddelingen af virksomheder i brancher bygger på Danmarks Statistiks brancheinddeling, DB07. Erfaringen har vist, at der er særlige brancher, hvor vækst-målet ikke er velegnet. Det gælder generelt offentligt drevet virksomhed, hvor regnskaberne erfaringsmæssigt kan være påvirket af andre faktorer. Store dele af den finansielle sektor har vi også valgt at se bort fra, samt holdingselskaber.

Virksomheder med særlig kraftig vækst gennemgås manuelt
Virksomheder, der i enkelte år eller over hele perioden har oplevet særdeles kraftig vækst, er siden blevet gennemgået manuelt. Det sker fordi disse virksomheders regnskaber med størst sandsynlighed indeholder indtastningsfejl, særlige selskabskonstruktioner eller lignende. Det samme gør sig gældende for virksomheder, der har oplevet store forskydninger i balancen eller antallet af ansatte. Skematisk betyder det at udvælgelsen af virksomhederne kan illustreres som følger:

Krav for at være referencevirksomhed
Krav til selskabstype: A/S eller ApS (Pengeinstitutter er undtaget kravet til selskabstype)
Krav til størrelse: Minimum 1 mio. kroner i omsætning eller 0,5 mio. kroner i bruttoresultat
Krav til regnskabsperiode: Minimum fire regnskaber skal være offentliggjort. Regnskabsperioder på under 12 måneder i udgangsåret frasorteres. Regnskabsperioder på over 12 måneder i slutåret frasorteres.

Krav til branche
Branchekode (0) frasorteres. Finansielle institutioner (64) frasorteres, på nær pengeinstitutter (64.1)
Forsikringsvirksomhed (65) frasorteres. Hjælpetjenester ifm. finansierings- og forsikringsvirksomhed (66) frasorteres
Virksomhed ifbm. fast ejendom (68) frasorteres, på nær ejendomsmægler (68.31). Hovedsæders virksomhed (70.1) frasorteres. Offentlig forvaltning, forsvar og socialforsikring (84) frasorteres. Førskoleundervisning (85.1), Folke- og specialeskoler (85.2), Gymnasier og erhvervsfaglige skoler (85.3), og Videregående uddannelsesinstitutioner (85.4)
frasorteres. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger (86) frasorteres. Institutionsophold (87) frasorteres. Sociale foranstaltninger uden institutionsophold (88) frasorteres. Organisationer og foreninger (94) frasorteres. Internationale organisationer (99) frasorteres